Respiratory System

Respiratory System
GLYNIUM RESPULES 25MCG 2ML GLYNIUM RESPULES 25MCG 2ML Sale
20% Off

GLYNIUM RESPULES 25MCG 2ML

₹172 ₹215.00

MONTAIR FX TAB 15S MONTAIR FX TAB 15S Sale
15% Off

MONTAIR FX TAB 15S

₹283.73 ₹333.80

GRILINCTUS BM TAB 10S GRILINCTUS BM TAB 10S Sale
15% Off

GRILINCTUS BM TAB 10S

₹15.32 ₹18.02

DOXROL TAB 10S DOXROL TAB 10S Sale
15% Off

DOXROL TAB 10S

₹136 ₹160.00

FLOHALE RESPULES 2MG 2ML FLOHALE RESPULES 2MG 2ML Sale
20% Off

FLOHALE RESPULES 2MG 2ML

₹76.13 ₹95.16

LOFTAIR L CAP WITH INHALER KIT LOFTAIR L CAP WITH INHALER KIT Sale
20% Off

LOFTAIR L CAP WITH INHALER KIT

₹832.8 ₹1041.00

IPRAZEST RESPULE 2.5ML IPRAZEST RESPULE 2.5ML Sale
20% Off

IPRAZEST RESPULE 2.5ML

₹6.58 ₹8.22

FORGLYN FORTE RESPICAP 30S FORGLYN FORTE RESPICAP 30S Sale
20% Off

FORGLYN FORTE RESPICAP 30S

₹259.6 ₹324.50

MONTEK BL TAB 10S MONTEK BL TAB 10S Sale
15% Off

MONTEK BL TAB 10S

₹148.75 ₹175.00

DERINIDE RESPULES 0.5MG 2ML DERINIDE RESPULES 0.5MG 2ML Sale
15% Off

DERINIDE RESPULES 0.5MG 2ML

₹20.48 ₹24.10

RESCU D SYRUP 100ML RESCU D SYRUP 100ML Sale
15% Off

RESCU D SYRUP 100ML

₹80.75 ₹95.00

ASTHALIN ROTACAPS 60S ASTHALIN ROTACAPS 60S Sale
20% Off

ASTHALIN ROTACAPS 60S

₹41.85 ₹52.31

ALEX L SYRUP SF 100ML ALEX L SYRUP SF 100ML Sale
15% Off

ALEX L SYRUP SF 100ML

₹100.3 ₹118.00

BUDAMATE RESPULE 1MG 2ML BUDAMATE RESPULE 1MG 2ML Sale
20% Off

BUDAMATE RESPULE 1MG 2ML

₹54.4 ₹68.00

VISCODYNE LS SYP 100ML VISCODYNE LS SYP 100ML Sale
15% Off

VISCODYNE LS SYP 100ML

₹103.27 ₹121.50

MAGNAKOF SYP 100ML MAGNAKOF SYP 100ML Sale
15% Off

MAGNAKOF SYP 100ML

₹113.13 ₹133.10

ROMILAST FX TAB 10S ROMILAST FX TAB 10S Sale
15% Off

ROMILAST FX TAB 10S

₹161.07 ₹189.50

VENTRYL EXPECTORANT SYP 60ML VENTRYL EXPECTORANT SYP 60ML Sale
15% Off

VENTRYL EXPECTORANT SYP 60ML

₹47.6 ₹56.00

RAPITUS SYRUP SF 100ML RAPITUS SYRUP SF 100ML Sale
15% Off

RAPITUS SYRUP SF 100ML

₹84.15 ₹99.00

PHYTORELIFE CC TAB 2S PHYTORELIFE CC TAB 2S Sale
15% Off

PHYTORELIFE CC TAB 2S

₹252.45 ₹297.00

RONALDIN LM TAB 10S RONALDIN LM TAB 10S Sale
15% Off

RONALDIN LM TAB 10S

₹99.45 ₹117.00

MONTAIR LC TAB 15S MONTAIR LC TAB 15S Sale
15% Off

MONTAIR LC TAB 15S

₹259.98 ₹305.86

DERIPHYLLIN SYRUP 200ML DERIPHYLLIN SYRUP 200ML Sale
15% Off

DERIPHYLLIN SYRUP 200ML

₹55.8 ₹65.65

DILO LS SYRUP 100ML DILO LS SYRUP 100ML Sale
15% Off

DILO LS SYRUP 100ML

₹94.56 ₹111.25